Thursday, April 23, 2009

ALAMAT NG ROSAS NA MAY TINIK SA TANGKAY

ANG ALAMAT NG ROSAS NA MAY TINIK SA TANGKAY


Noong araw ay may isang magandang dalagang nagngangalang Rosa na balita sa kanyang angking kagandahan, kayumian at kabaitan. Maraming nangangayupapa sa kanyang kagandahan. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya ito mapusuan.

Dahil ang gusto ni Rosa ay ang maglingkod sa Panginoon at sa pagtulong ng mga nangangailangan ng kanyang tulong. Ngunit si Cristobal, isang mahigpit niyang manginigbig, ay di makapapayag na di mapasa kanya ang dalaga, at ito’y nagtangkang agawin si Rosa at dinala niya ito sa may hardin.


Ngunit nanalangin si Rosa sa Panginoon at noon di’y siya’y nagging bangkay. Sa takot ni Cristobal ay ibinaon niya ang dalaga sa bakuran nito at saka siya lumayo sa pook na iyon upang din a magbalik kalian man.

Mula noon ay hindi na nakita ng mga taga roon si Rosa. Sa halip, sa bakuran nito ay may isang halamang tumbuo na may bulaklak, ngunit paghawak niya sa tangkay ay napasigaw dahil sa talas ng tinik ng halamang kanilang hinahawakan . Dahil niloob ito ng Panginoon na gawing bulaklak ni Rosa na ang tangkay ay may mga tinik na tagapangalaga rito upang di-pagnasaang pupulin lamang ng sino man.

1 comment: