Wednesday, May 13, 2009

Damon and Pythias

Damon and Pythias

Sina Damon at Pythias ay magkaibigang matalik. Sila'y nagmamahalan ng higit pa sa magkapatid. Minsan, may nagawa si Pythias na isang bagay na ikinagalit ng hari. Ang hari ng Roma ng mga panahong iyon ay isang malupit na hari. At wala itong kinikilalang katwiran. Ipinakulong nito so Pythias. Nagmakaawa si Damon sa malupit na hari, alang-alang sa kanyang sa kanyang kaibigan.

"Pakawalan n'yo na po siya," ang hiling niya. Ngunit matigas ang hari sa desisyon nito.

"Hindi ko siya pakakawalan. Sa katunayan, kamatayan ang dapat igawad sa kanya! Tama! Kamatayan nga!" Lalong nahabag si Damon para sa kanyang kaibigan ngunit ano nga ba ang kanyang magagawa?

"Mahal na hari," ang sabi na lang ni Pythias na noon di'y tanggap na ang kapalaran."Kung kamatayan man ang dapat igawad sa akin, malugod kong tatanggapin. Ngunit pahintulutan nyo po sana akong Makita ang aking mahal na asawa at mga anak bago ako mamatay." Nag-isip ang hari.

" Nasa malayong lugar ang iyong pamilya. Papaano ako makatitityak na kapag pinayagan kita'y muli kang magbabalik?" Noon nagsalita si Damon,

"Hayaan ninyong ako ang makulong kapalit ng aking kaibigan, hanggang sa siya'y makabalik."

"At kung hindi na siya magbalik?" ang tanong ng malupit na hari.

"Kung ganoo'y ako ang inyong patayin kapalit niya," tugon ni Damon. Natuwa ang malupit na hari sa pangyayari. Pinayagan nitong makaalis si Pythias para dalawin ang pamilya at ikinulong si Damon kapalit nito. Sa isip-isip ng hari, dito niya ngayon masusubukan ang magkaibigang ito.

Makalipas ang ilang Linggo, iyon na ang sukdulan ng panahong ipinagkaloob ng hari kay Pythias na magbalik ito. Ngunit hindi pa rin ito dumarating noong araw na iyon.

"Tuluyan ka nang pinabayaan ng kaibigan mo. Sinasabi ko na nga ba't hindi na siya magbabalik," ang sabi ng hari kay Damon.

"Naantala lang siya marahil. Ngunit alam kong siya'y magbabalik," tugon ni Damon.

"At paano ka nakatitiyak?" "Dahil si Pythias ay isang mabuti at matalik na kaibigan. Hindi niya ako hahayaang mapahamak." Natawa ang hari,

"Ang taas ng pananampalataya mo sa iyong kaibigan. Isa kang hangal! Kapag hindi nakabalik ang kaibigan mo hanngang sa paglubog ng araw, mamamatay ka kapalit ng buhay niya!" Dumating nga ang paglubog ng araw. Hindi pa rin dumating si Pythias. Tuwang-tuwa ang hari.

"Ngayo'y tanggapin mo ang kamatayan bunga ng pagtataksil ng iyong kaibigan!" ang sabi nito. Ngunit hanggang sa huling sandali; umaasa pa rin si Damon sa pagbabalik ni Pythias.

"Alam kong babalik siya…Babalik siya…" Itinaas na ng malupit na hari ang espada nito upang pugutan ng ulo sa sarili niyang kamay si Damon. Nang biglang may sumigaw sa bukana ng palasyo. "Huwag!" ang sabi nito. Napatingin si Damon sa pinagmulan ng sigaw at laking tuwa niya sa nakita. "Pythias!" "Narito na ako. Pakawalan n'yo na ang kaibigan ko," ang sabi ni Pythias sa hari. "Namatay ang aking kabayo habang ako'y naglalakbay pabalik kung kaya't ako'y naatagalan. Kinakailangan kong tumakbo patungo rito para lamang umabot sa kasunduan at mailigtas ang buhay ng aking kaibigan. Ngayong narito na alo, handa ko nang tanggapin ang aking kamatayan." Ngunit nagsalita agad si Damon, "Hindi. Hindi ka dapat mamatay Pythias. May pamilya ka. Asawang nagmamahal at mga anak na naghihintay sa iyo sa tahanan, samantalang ako'y wala. Ako na lang ank patayin ninyo kapalit ng aking kaibigan, mahal na hari!" Hindi makapaniwala ang malupit na hari sa nasaksihan. Hindi siya makapaniwalang may ganoong klase ng pagkakaibigan na handang ibuwis ang buhay para sa isa't isa. "Kung mayroon lang sana akong kaibigan na tulad ninyo, handa kong ipagpalit ang anumang kapangyarihan o karangyaan. Sige, lumaya kayong dalawa! Wala ni isa man sa inyo ang dapat mamatay." At masaya ngang lumaya sina Pythias at Damon.

MENSAHE:

Ang tunay na magkaibigan ay hindi nag-iiwanan. Ang tunay na kaibigan ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang kaibigan. Katulad ng pagmamahal ni Hesus sa atin.

Thumbelina

Thumbelina

There was once a woman who wished very much to have a little child, but she could not obtain her wish. At last she went to a fairy, and said, "I should so very much like to have a little child; can you tell me where I can find one?"

"Oh, that can be easily managed," said the fairy. "Here is a barleycorn of a different kind to those which grow in the farmer's fields, and which the chickens eat; put it into a flower-pot, and see what will happen."

"Thank you," said the woman, and she gave the fairy twelve shillings, which was the price of the barleycorn. Then she went home and planted it, and immediately there grew up a large handsome flower, something like a tulip in appearance, but with its leaves tightly closed as if it were still a bud.

"It is a beautiful flower," said the woman, and she kissed the red and golden-colored leaves, and while she did so the flower opened, and she could see that it was a real tulip. Within the flower, upon the green velvet stamens, sat a very delicate and graceful little maiden. She was scarcely half as long as a thumb, and they gave her the name of "Thumbelina," or Tiny, because she was so small. A walnut-shell, elegantly polished, served her for a cradle; her bed was formed of blue violet-leaves, with a rose-leaf for a counterpane. Here she slept at night, but during the day she amused herself on a table, where the woman had placed a plateful of water. Round this plate were wreaths of flowers with their stems in the water, and upon it floated a large tulip-leaf, which served Tiny for a boat. Here the little maiden sat and rowed herself from side to side, with two oars made of white horse-hair. It really was a very pretty sight. Tiny could, also, sing so softly and sweetly that nothing like her singing had ever before been heard.

One night, while she lay in her pretty bed, a large, ugly, wet toad crept through a broken pane of glass in the window, and leaped right upon the table where Tiny lay sleeping under her rose-leaf quilt. "What a pretty little wife this would make for my son," said the toad, and she took up the walnut-shell in which little Tiny lay asleep, and jumped through the window with it into the garden.

In the swampy margin of a broad stream in the garden lived the toad, with her son. He was uglier even than his mother, and when he saw the pretty little maiden in her elegant bed, he could only cry, "Croak, croak, croak."

"Don't speak so loud, or she will wake," said the toad, "and then she might run away, for she is as light as swan's down. We will place her on one of the water-lily leaves out in the stream; it will be like an island to her, she is so light and small, and then she cannot escape; and, while she is away, we will make haste and prepare the state-room under the marsh, in which you are to live when you are married."

Far out in the stream grew a number of water-lilies, with broad green leaves, which seemed to float on the top of the water. The largest of these leaves appeared farther off than the rest, and the old toad swam out to it with the walnut-shell, in which little Tiny lay still asleep.

The tiny little creature woke very early in the morning, and began to cry bitterly when she found where she was, for she could see nothing but water on every side of the large green leaf, and no way of reaching the land.

Meanwhile the old toad was very busy under the marsh, decking her room with rushes and wild yellow flowers, to make it look pretty for her new daughter-in-law. Then she swam out with her ugly son to the leaf on which she had placed poor little Tiny. She wanted to fetch the pretty bed, that she might put it in the bridal chamber to be ready for her. The old toad bowed low to her in the water, and said, "Here is my son, he will be your husband, and you will live happily in the marsh by the stream."

"Croak, croak, croak," was all her son could say for himself; so the toad took up the elegant little bed, and swam away with it, leaving Tiny all alone on the green leaf, where she sat and wept. She could not bear to think of living with the old toad, and having her ugly son for a husband.

The little fishes, who swam about in the water beneath, had seen the toad, and heard what she said, so they lifted their heads above the water to look at the little maiden. As soon as they caught sight of her, they saw she was very pretty, and it made them very sorry to think that she must go and live with the ugly toads. "No, it must never be!" So they assembled together in the water, round the green stalk which held the leaf on which the little maiden stood, and gnawed it away at the root with their teeth. Then the leaf floated down the stream, carrying Tiny far away out of reach of land.

Tiny sailed past many towns, and the little birds in the bushes saw her, and sang, "What a lovely little creature;" so the leaf swam away with her farther and farther, till it brought her to other lands.

A graceful little white butterfly constantly fluttered round her, and at last alighted on the leaf. Tiny pleased him, and she was glad of it, for now the toad could not possibly reach her, and the country through which she sailed was beautiful, and the sun shone upon the water, till it glittered like liquid gold. She took off her girdle and tied one end of it round the butterfly, and the other end of the ribbon she fastened to the leaf, which now glided on much faster than ever, taking little Tiny with it as she stood.

Presently a large cockchafer flew by; the moment he caught sight of her, he seized her round her delicate waist with his claws, and flew with her into a tree. The green leaf floated away on the brook, and the butterfly flew with it, for he was fastened to it, and could not get away.

Oh, how frightened little Tiny felt when the cockchafer flew with her to the tree! But especially was she sorry for the beautiful white butterfly which she had fastened to the leaf, for if he could not free himself he would die of hunger. But the cockchafer did not trouble himself at all about the matter. He seated himself by her side on a large green leaf, gave her some honey from the flowers to eat, and told her she was very pretty, though not in the least like a cockchafer.

After a time, all the cockchafers turned up their feelers, and said, "She has only two legs! how ugly that looks."

"She has no feelers," said another. "Her waist is quite slim. Pooh! she is like a human being."

"Oh! she is ugly," said all the lady cockchafers, although Tiny was very pretty. Then the cockchafer who had run away with her, believed all the others when they said she was ugly, and would have nothing more to say to her, and told her she might go where she liked. Then he flew down with her from the tree, and placed her on a daisy, and she wept at the thought that she was so ugly that even the cockchafers would have nothing to say to her. And all the while she was really the loveliest creature that one could imagine, and as tender and delicate as a beautiful rose-leaf.

During the whole summer poor little Tiny lived quite alone in the wide forest. She wove herself a bed with blades of grass, and hung it up under a broad leaf, to protect herself from the rain. She sucked the honey from the flowers for food, and drank the dew from their leaves every morning. So passed away the summer and the autumn, and then came the winter - the long, cold winter. All the birds who had sung to her so sweetly were flown away, and the trees and the flowers had withered. The large clover leaf under the shelter of which she had lived, was now rolled together and shrivelled up, nothing remained but a yellow withered stalk. She felt dreadfully cold, for her clothes were torn, and she was herself so frail and delicate, that poor little Tiny was nearly frozen to death.

It began to snow too; and the snow-flakes, as they fell upon her, were like a whole shovelful falling upon one of us, for we are tall, but she was only an inch high. Then she wrapped herself up in a dry leaf, but it cracked in the middle and could not keep her warm, and she shivered with cold.

Near the wood in which she had been living lay a corn-field, but the corn had been cut a long time; nothing remained but the bare dry stubble standing up out of the frozen ground. It was to her like struggling through a large wood. Oh! how she shivered with the cold.

She came at last to the door of a field-mouse, who had a little den under the corn-stubble. There dwelt the field-mouse in warmth and comfort, with a whole roomful of corn, a kitchen, and a beautiful dining room. Poor little Tiny stood before the door just like a little beggar-girl, and begged for a small piece of barley-corn, for she had been without a morsel to eat for two days.

"You poor little creature," said the field-mouse, who was really a good old field-mouse, "come into my warm room and dine with me." She was very pleased with Tiny, so she said, "You are quite welcome to stay with me all the winter, if you like; but you must keep my rooms clean and neat, and tell me stories, for I shall like to hear them very much."

And Tiny did all the field-mouse asked her, and found herself very comfortable.

"We shall have a visitor soon," said the field-mouse one day; "my neighbor pays me a visit once a week. He is better off than I am; he has large rooms, and wears a beautiful black velvet coat. If you could only have him for a husband, you would be well provided for indeed. But he is blind, so you must tell him some of your prettiest stories."

But Tiny did not feel at all interested about this neighbor, for he was a mole. However, he came and paid his visit dressed in his black velvet coat.

"He is very rich and learned, and his house is twenty times larger than mine," said the field-mouse.

He was rich and learned, no doubt, but he always spoke slightingly of the sun and the pretty flowers, because he had never seen them. Tiny was obliged to sing to him, "Lady-bird, lady-bird, fly away home," and many other pretty songs. And the mole fell in love with her because she had such a sweet voice; but he said nothing yet, for he was very cautious.

A short time before, the mole had dug a long passage under the earth, which led from the dwelling of the field-mouse to his own, and here she had permission to walk with Tiny whenever she liked. But he warned them not to be alarmed at the sight of a dead bird which lay in the passage. It was a perfect bird, with a beak and feathers, and could not have been dead long, and was lying just where the mole had made his passage. The mole took a piece of phosphorescent wood in his mouth, and it glittered like fire in the dark; then he went before them to light them through the long, dark passage. When they came to the spot where lay the dead bird, the mole pushed his broad nose through the ceiling, the earth gave way, so that there was a large hole, and the daylight shone into the passage. In the middle of the floor lay a dead swallow, his beautiful wings pulled close to his sides, his feet and his head drawn up under his feathers; the poor bird had evidently died of the cold. It made little Tiny very sad to see it, she did so love the little birds; all the summer they had sung and twittered for her so beautifully. But the mole pushed it aside with his crooked legs, and said, "He will sing no more now. How miserable it must be to be born a little bird! I am thankful that none of my children will ever be birds, for they can do nothing but cry, 'Tweet, tweet,' and always die of hunger in the winter."

"Yes, you may well say that, as a clever man!" exclaimed the field-mouse, "What is the use of his twittering, for when winter comes he must either starve or be frozen to death. Still birds are very high bred."

Tiny said nothing; but when the two others had turned their backs on the bird, she stooped down and stroked aside the soft feathers which covered the head, and kissed the closed eyelids. "Perhaps this was the one who sang to me so sweetly in the summer," she said; "and how much pleasure it gave me, you dear, pretty bird."

The mole now stopped up the hole through which the daylight shone, and then accompanied the lady home. But during the night Tiny could not sleep; so she got out of bed and wove a large, beautiful carpet of hay; then she carried it to the dead bird, and spread it over him; with some down from the flowers which she had found in the field-mouse's room. It was as soft as wool, and she spread some of it on each side of the bird, so that he might lie warmly in the cold earth.

"Farewell, you pretty little bird," said she, "farewell; thank you for your delightful singing during the summer, when all the trees were green, and the warm sun shone upon us." Then she laid her head on the bird's breast, but she was alarmed immediately, for it seemed as if something inside the bird went "thump, thump." It was the bird's heart; he was not really dead, only benumbed with the cold, and the warmth had restored him to life. In autumn, all the swallows fly away into warm countries, but if one happens to linger, the cold seizes it, it becomes frozen, and falls down as if dead; it remains where it fell, and the cold snow covers it. Tiny trembled very much; she was quite frightened, for the bird was large, a great deal larger than herself, - she was only an inch high. But she took courage, laid the wool more thickly over the poor swallow, and then took a leaf which she had used for her own counterpane, and laid it over the head of the poor bird.

The next morning she again stole out to see him. He was alive but very weak; he could only open his eyes for a moment to look at Tiny, who stood by holding a piece of decayed wood in her hand, for she had no other lantern.

"Thank you, pretty little maiden," said the sick swallow; "I have been so nicely warmed, that I shall soon regain my strength, and be able to fly about again in the warm sunshine."

"Oh," said she, "it is cold out of doors now; it snows and freezes. Stay in your warm bed; I will take care of you."

Then she brought the swallow some water in a flower-leaf, and after he had drank, he told her that he had wounded one of his wings in a thorn-bush, and could not fly as fast as the others, who were soon far away on their journey to warm countries. Then at last he had fallen to the earth, and could remember no more, nor how he came to be where she had found him.

The whole winter the swallow remained underground, and Tiny nursed him with care and love. Neither the mole nor the field-mouse knew anything about it, for they did not like swallows. Very soon the spring time came, and the sun warmed the earth. Then the swallow bade farewell to Tiny, and she opened the hole in the ceiling which the mole had made. The sun shone in upon them so beautifully, that the swallow asked her if she would go with him; she could sit on his back, he said, and he would fly away with her into the green woods. But Tiny knew it would make the field-mouse very grieved if she left her in that manner, so she said, "No, I cannot."

"Farewell, then, farewell, you good, pretty little maiden," said the swallow; and he flew out into the sunshine.

Tiny looked after him, and the tears rose in her eyes. She was very fond of the poor swallow.

"Tweet, tweet," sang the bird, as he flew out into the green woods, and Tiny felt very sad. She was not allowed to go out into the warm sunshine. The corn which had been sown in the field over the house of the field-mouse had grown up high into the air, and formed a thick wood to Tiny, who was only an inch in height.

"You are going to be married, Tiny," said the field-mouse. "My neighbor has asked for you. What good fortune for a poor child like you. Now we will prepare your wedding clothes. They must be both woollen and linen. Nothing must be wanting when you are the mole's wife."

Tiny had to turn the spindle, and the field-mouse hired four spiders, who were to weave day and night. Every evening the mole visited her, and was continually speaking of the time when the summer would be over. Then he would keep his wedding-day with Tiny; but now the heat of the sun was so great that it burned the earth, and made it quite hard, like a stone. As soon as the summer was over, the wedding should take place. But Tiny was not at all pleased; for she did not like the tiresome mole. Every morning when the sun rose, and every evening when it went down, she would creep out at the door, and as the wind blew aside the ears of corn, so that she could see the blue sky, she thought how beautiful and bright it seemed out there, and wished so much to see her dear swallow again. But he never returned; for by this time he had flown far away into the lovely green forest.

When autumn arrived, Tiny had her outfit quite ready; and the field-mouse said to her, "In four weeks the wedding must take place."

Then Tiny wept, and said she would not marry the disagreeable mole.

"Nonsense," replied the field-mouse. "Now don't be obstinate, or I shall bite you with my white teeth. He is a very handsome mole; the queen herself does not wear more beautiful velvets and furs. His kitchen and cellars are quite full. You ought to be very thankful for such good fortune."

So the wedding-day was fixed, on which the mole was to fetch Tiny away to live with him, deep under the earth, and never again to see the warm sun, because he did not like it. The poor child was very unhappy at the thought of saying farewell to the beautiful sun, and as the field-mouse had given her permission to stand at the door, she went to look at it once more.

"Farewell bright sun," she cried, stretching out her arm towards it; and then she walked a short distance from the house; for the corn had been cut, and only the dry stubble remained in the fields. "Farewell, farewell," she repeated, twining her arm round a little red flower that grew just by her side. "Greet the little swallow from me, if you should see him again."

"Tweet, tweet," sounded over her head suddenly. She looked up, and there was the swallow himself flying close by. As soon as he spied Tiny, he was delighted; and then she told him how unwilling she felt to marry the ugly mole, and to live always beneath the earth, and never to see the bright sun any more. And as she told him she wept.

"Cold winter is coming," said the swallow, "and I am going to fly away into warmer countries. Will you go with me? You can sit on my back, and fasten yourself on with your sash. Then we can fly away from the ugly mole and his gloomy rooms, - far away, over the mountains, into warmer countries, where the sun shines more brightly than here; where it is always summer, and the flowers bloom in greater beauty. Fly now with me, dear little Tiny; you saved my life when I lay frozen in that dark passage."

"Yes, I will go with you," said Tiny; and she seated herself on the bird's back, with her feet on his outstretched wings, and tied her girdle to one of his strongest feathers.

Then the swallow rose in the air, and flew over forest and over sea, high above the highest mountains, covered with eternal snow. Tiny would have been frozen in the cold air, but she crept under the bird's warm feathers, keeping her little head uncovered, so that she might admire the beautiful lands over which they passed.

At length they reached the warm countries, where the sun shines brightly, and the sky seems so much higher above the earth. Here, on the hedges, and by the wayside, grew purple, green, and white grapes; lemons and oranges hung from trees in the woods; and the air was fragrant with myrtles and orange blossoms. Beautiful children ran along the country lanes, playing with large gay butterflies; and as the swallow flew farther and farther, every place appeared still more lovely.

At last they came to a blue lake, and by the side of it, shaded by trees of the deepest green, stood a palace of dazzling white marble, built in the olden times. Vines clustered round its lofty pillars, and at the top were many swallows' nests, and one of these was the home of the swallow who carried Tiny.

"This is my house," said the swallow; "but it would not do for you to live there - you would not be comfortable. You must choose for yourself one of those lovely flowers, and I will put you down upon it, and then you shall have everything that you can wish to make you happy."

"That will be delightful," she said, and clapped her little hands for joy.

A large marble pillar lay on the ground, which, in falling, had been broken into three pieces. Between these pieces grew the most beautiful large white flowers; so the swallow flew down with Tiny, and placed her on one of the broad leaves. But how surprised she was to see in the middle of the flower, a tiny little man, as white and transparent as if he had been made of crystal! He had a gold crown on his head, and delicate wings at his shoulders, and was not much larger than Tiny herself. He was the angel of the flower; for a tiny man and a tiny woman dwell in every flower; and this was the king of them all.

"Oh, how beautiful he is!" whispered Tiny to the swallow.

The little prince was at first quite frightened at the bird, who was like a giant, compared to such a delicate little creature as himself; but when he saw Tiny, he was delighted, and thought her the prettiest little maiden he had ever seen. He took the gold crown from his head, and placed it on hers, and asked her name, and if she would be his wife, and queen over all the flowers.

This certainly was a very different sort of husband to the son of a toad, or the mole, with my black velvet and fur; so she said, "Yes," to the handsome prince. Then all the flowers opened, and out of each came a little lady or a tiny lord, all so pretty it was quite a pleasure to look at them. Each of them brought Tiny a present; but the best gift was a pair of beautiful wings, which had belonged to a large white fly and they fastened them to Tiny's shoulders, so that she might fly from flower to flower. Then there was much rejoicing, and the little swallow who sat above them, in his nest, was asked to sing a wedding song, which he did as well as he could; but in his heart he felt sad for he was very fond of Tiny, and would have liked never to part from her again.

"You must not be called Tiny any more," said the spirit of the flowers to her. "It is an ugly name, and you are so very pretty. We will call you Maia."

"Farewell, farewell," said the swallow, with a heavy heart as he left the warm countries to fly back into Denmark. There he had a nest over the window of a house in which dwelt the writer of fairy tales. The swallow sang, "Tweet, tweet," and from his song came the whole story.

May Day Eve

May Day Eve

By Nick Joaquin

The old people had ordered that the dancing should stop at ten o’clock but it was almost midnight before the carriages came filing up the departing guests, while the girls who were staying were promptly herded upstairs to the bedrooms, the young men gathering around to wish them a good night and lamenting their ascent with mock signs and moaning, proclaiming themselves disconsolate but straightway going off to finish the punch and the brandy though they were quite drunk already and simply bursting with wild spirits, merriment, arrogance and audacity, for they were young bucks newly arrived from Europe; the ball had been in their honor; and they had waltzed and polka-ed and bragged and swaggered and flirted all night and where in no mood to sleep yet--no, caramba, not on this moist tropic eve! not on this mystic May eve! --with the night still young and so seductive that it was madness not to go out, not to go forth---and serenade the neighbors! cried one; and swim in the Pasid! cried another; and gather fireflies! cried a third—whereupon there arose a great clamor for coats and capes, for hats and canes, and they were a couple of street-lamps flickered and a last carriage rattled away upon the cobbles while the blind black houses muttered hush-hush, their tile roofs looming like sinister chessboards against a wile sky murky with clouds, save where an evil young moon prowled about in a corner or where a murderous wind whirled, whistling and whining, smelling now of the sea and now of the summer orchards and wafting unbearable childhood fragrances or ripe guavas to the young men trooping so uproariously down the street that the girls who were desiring upstairs in the bedrooms catered screaming to the windows, crowded giggling at the windows, but were soon sighing amorously over those young men bawling below; over those wicked young men and their handsome apparel, their proud flashing eyes, and their elegant mustaches so black and vivid in the moonlight that the girls were quite ravished with love, and began crying to one another how carefree were men but how awful to be a girl and what a horrid, horrid world it was, till old Anastasia plucked them off by the ear or the pigtail and chases them off to bed---while from up the street came the clackety-clack of the watchman’s boots on the cobble and the clang-clang of his lantern against his knee, and the mighty roll of his great voice booming through the night, "Guardia serno-o-o! A las doce han dado-o-o.

And it was May again, said the old Anastasia. It was the first day of May and witches were abroad in the night, she said--for it was a night of divination, and night of lovers, and those who cared might peer into a mirror and would there behold the face of whoever it was they were fated to marry, said the old Anastasia as she hobble about picking up the piled crinolines and folding up shawls and raking slippers in corner while the girls climbing into four great poster-beds that overwhelmed the room began shrieking with terror, scrambling over each other and imploring the old woman not to frighten them.

"Enough, enough, Anastasia! We want to sleep!"

"Go scare the boys instead, you old witch!"

"She is not a witch, she is a maga. She is a maga. She was born of Christmas Eve!"

"St. Anastasia, virgin and martyr."

"Huh? Impossible! She has conquered seven husbands! Are you a virgin, Anastasia?"

"No, but I am seven times a martyr because of you girls!"

"Let her prophesy, let her prophesy! Whom will I marry, old gypsy? Come, tell me."

"You may learn in a mirror if you are not afraid."

"I am not afraid, I will go," cried the young cousin Agueda, jumping up in bed.

"Girls, girls---we are making too much noise! My mother will hear and will come and pinch us all. Agueda, lie down! And you Anastasia, I command you to shut your mouth and go away!""Your mother told me to stay here all night, my grand lady!"

"And I will not lie down!" cried the rebellious Agueda, leaping to the floor. "Stay, old woman. Tell me what I have to do."

"Tell her! Tell her!" chimed the other girls.

The old woman dropped the clothes she had gathered and approached and fixed her eyes on the girl. "You must take a candle," she instructed, "and go into a room that is dark and that has a mirror in it and you must be alone in the room. Go up to the mirror and close your eyes and shy:

Mirror, mirror, show to me him whose woman I will be. If all goes right, just above your left shoulder will appear the face of the man you will marry." A silence. Then: "And hat if all does not go right?" asked Agueda. "Ah, then the Lord have mercy on you!" "Why." "Because you may see--the Devil!"

The girls screamed and clutched one another, shivering. "But what nonsense!" cried Agueda. "This is the year 1847. There are no devil anymore!" Nevertheless she had turned pale. "But where could I go, hugh? Yes, I know! Down to the sala. It has that big mirror and no one is there now." "No, Agueda, no! It is a mortal sin! You will see the devil!" "I do not care! I am not afraid! I will go!" "Oh, you wicked girl! Oh, you mad girl!" "If you do not come to bed, Agueda, I will call my mother." "And if you do I will tell her who came to visit you at the convent last March. Come, old woman---give me that candle. I go." "Oh girls---give me that candle, I go."

But Agueda had already slipped outside; was already tiptoeing across the hall; her feet bare and her dark hair falling down her shoulders and streaming in the wind as she fled down the stairs, the lighted candle sputtering in one hand while with the other she pulled up her white gown from her ankles. She paused breathless in the doorway to the sala and her heart failed her. She tried to imagine the room filled again with lights, laughter, whirling couples, and the jolly jerky music of the fiddlers. But, oh, it was a dark den, a weird cavern for the windows had been closed and the furniture stacked up against the walls. She crossed herself and stepped inside.

The mirror hung on the wall before her; a big antique mirror with a gold frame carved into leaves and flowers and mysterious curlicues. She saw herself approaching fearfully in it: a small while ghost that the darkness bodied forth---but not willingly, not completely, for her eyes and hair were so dark that the face approaching in the mirror seemed only a mask that floated forward; a bright mask with two holes gaping in it, blown forward by the white cloud of her gown. But when she stood before the mirror she lifted the candle level with her chin and the dead mask bloomed into her living face.

She closed her eyes and whispered the incantation. When she had finished such a terror took hold of her that she felt unable to move, unable to open her eyes and thought she would stand there forever, enchanted. But she heard a step behind her, and a smothered giggle, and instantly opened her eyes.

"And what did you see, Mama? Oh, what was it?" But Dona Agueda had forgotten the little girl on her lap: she was staring pass the curly head nestling at her breast and seeing herself in the big mirror hanging in the room. It was the same room and the same mirror out the face she now saw in it was an old face---a hard, bitter, vengeful face, framed in graying hair, and so sadly altered, so sadly different from that other face like a white mask, that fresh young face like a pure mask than she had brought before this mirror one wild May Day midnight years and years ago.... "But what was it Mama? Oh please go on! What did you see?" Dona Agueda looked down at her daughter but her face did not soften though her eyes filled with tears. "I saw the devil." she said bitterly. The child blanched. "The devil, Mama? Oh... Oh..." "Yes, my love. I opened my eyes and there in the mirror, smiling at me over my left shoulder, was the face of the devil." "Oh, my poor little Mama! And were you very frightened?" "You can imagine. And that is why good little girls do not look into mirrors except when their mothers tell them. You must stop this naughty habit, darling, of admiring yourself in every mirror you pass- or you may see something frightful some day." "But the devil, Mama---what did he look like?" "Well, let me see... he has curly hair and a scar on his cheek---" "Like the scar of Papa?" "Well, yes. But this of the devil was a scar of sin, while that of your Papa is a scar of honor. Or so he says." "Go on about the devil." "Well, he had mustaches." "Like those of Papa?" "Oh, no. Those of your Papa are dirty and graying and smell horribly of tobacco, while these of the devil were very black and elegant--oh, how elegant!" "And did he speak to you, Mama?" "Yes… Yes, he spoke to me," said Dona Agueda. And bowing her graying head; she wept.

"Charms like yours have no need for a candle, fair one," he had said, smiling at her in the mirror and stepping back to give her a low mocking bow. She had whirled around and glared at him and he had burst into laughter. "But I remember you!" he cried. "You are Agueda, whom I left a mere infant and came home to find a tremendous beauty, and I danced a waltz with you but you would not give me the polka." "Let me pass," she muttered fiercely, for he was barring the way. "But I want to dance the polka with you, fair one," he said. So they stood before the mirror; their panting breath the only sound in the dark room; the candle shining between them and flinging their shadows to the wall. And young Badoy Montiya (who had crept home very drunk to pass out quietly in bed) suddenly found himself cold sober and very much awake and ready for anything. His eyes sparkled and the scar on his face gleamed scarlet. "Let me pass!" she cried again, in a voice of fury, but he grasped her by the wrist. "No," he smiled. "Not until we have danced." "Go to the devil!" "What a temper has my serrana!" "I am not your serrana!" "Whose, then? Someone I know? Someone I have offended grievously? Because you treat me, you treat all my friends like your mortal enemies." "And why not?" she demanded, jerking her wrist away and flashing her teeth in his face. "Oh, how I detest you, you pompous young men! You go to Europe and you come back elegant lords and we poor girls are too tame to please you. We have no grace like the Parisiennes, we have no fire like the Sevillians, and we have no salt, no salt, no salt! Aie, how you weary me, how you bore me, you fastidious men!" "Come, come---how do you know about us?"

"I was not admiring myself, sir!" "You were admiring the moon perhaps?" "Oh!" she gasped, and burst into tears. The candle dropped from her hand and she covered her face and sobbed piteously. The candle had gone out and they stood in darkness, and young Badoy was conscience-stricken. "Oh, do not cry, little one!" Oh, please forgive me! Please do not cry! But what a brute I am! I was drunk, little one, I was drunk and knew not what I said." He groped and found her hand and touched it to his lips. She shuddered in her white gown. "Let me go," she moaned, and tugged feebly. "No. Say you forgive me first. Say you forgive me, Agueda." But instead she pulled his hand to her mouth and bit it - bit so sharply in the knuckles that he cried with pain and lashed cut with his other hand--lashed out and hit the air, for she was gone, she had fled, and he heard the rustling of her skirts up the stairs as he furiously sucked his bleeding fingers. Cruel thoughts raced through his head: he would go and tell his mother and make her turn the savage girl out of the house--or he would go himself to the girl’s room and drag her out of bed and slap, slap, slap her silly face! But at the same time he was thinking that they were all going to Antipolo in the morning and was already planning how he would maneuver himself into the same boat with her. Oh, he would have his revenge, he would make her pay, that little harlot! She should suffer for this, he thought greedily, licking his bleeding knuckles. But---Judas! He remembered her bare shoulders: gold in her candlelight and delicately furred. He saw the mobile insolence of her neck, and her taut breasts steady in the fluid gown. Son of a Turk, but she was quite enchanting! How could she think she had no fire or grace? And no salt? An arroba she had of it!

"... No lack of salt in the chrism At the moment of thy baptism!" He sang aloud in the dark room and suddenly realized that he had fallen madly in love with her. He ached intensely to see her again---at once! ---to touch her hands and her hair; to hear her harsh voice. He ran to the window and flung open the casements and the beauty of the night struck him back like a blow. It was May, it was summer, and he was young---young! ---and deliriously in love. Such a happiness welled up within him that the tears spurted from his eyes. But he did not forgive her--no! He would still make her pay, he would still have his revenge, he thought viciously, and kissed his wounded fingers. But what a night it had been! "I will never forge this night! he thought aloud in an awed voice, standing by the window in the dark room, the tears in his eyes and the wind in his hair and his bleeding knuckles pressed to his mouth.

But, alas, the heart forgets; the heart is distracted; and May time passes; summer lends; the storms break over the rot-tipe orchards and the heart grows old; while the hours, the days, the months, and the years pile up and pile up, till the mind becomes too crowded, too confused: dust gathers in it; cobwebs multiply; the walls darken and fall into ruin and decay; the memory perished...and there came a time when Don Badoy Montiya walked home through a May Day midnight without remembering, without even caring to remember; being merely concerned in feeling his way across the street with his cane; his eyes having grown quite dim and his legs uncertain--for he was old; he was over sixty; he was a very stopped and shivered old man with white hair and mustaches coming home from a secret meeting of conspirators; his mind still resounding with the speeches and his patriot heart still exultant as he picked his way up the steps to the front door and inside into the slumbering darkness of the house; wholly unconscious of the May night, till on his way down the hall, chancing to glance into the sala, he shuddered, he stopped, his blood ran cold-- for he had seen a face in the mirror there---a ghostly candlelight face with the eyes closed and the lips moving, a face that he suddenly felt he had been there before though it was a full minutes before the lost memory came flowing, came tiding back, so overflooding the actual moment and so swiftly washing away the piled hours and days and months and years that he was left suddenly young again; he was a gay young buck again, lately came from Europe; he had been dancing all night; he was very drunk; he s stepped in the doorway; he saw a face in the dark; he called out...and the lad standing before the mirror (for it was a lad in a night go jumped with fright and almost dropped his candle, but looking around and seeing the old man, laughed out with relief and came running.

"Oh Grandpa, how you frightened me. Don Badoy had turned very pale. "So it was you, you young bandit! And what is all this, hey? What are you doing down here at this hour?" "Nothing, Grandpa. I was only... I am only ..." "Yes, you are the great Señor only and how delighted I am to make your acquaintance, Señor Only! But if I break this cane on your head you maga wish you were someone else, Sir!" "It was just foolishness, Grandpa. They told me I would see my wife."

"Wife? What wife?" "Mine. The boys at school said I would see her if I looked in a mirror tonight and said: Mirror, mirror show to me her whose lover I will be.

Don Badoy cackled ruefully. He took the boy by the hair, pulled him along into the room, sat down on a chair, and drew the boy between his knees. "Now, put your cane down the floor, son, and let us talk this over. So you want your wife already, hey? You want to see her in advance, hey? But so you know that these are wicked games and that wicked boys who play them are in danger of seeing horrors?"

"Well, the boys did warn me I might see a witch instead."

"Exactly! A witch so horrible you may die of fright. And she will be witch you, she will torture you, she will eat

your heart and drink your blood!"

"Oh, come now Grandpa. This is 1890. There are no witches anymore."

"Oh-ho, my young Voltaire! And what if I tell you that I myself have seen a witch.

"You? Where?

"Right in this room land right in that mirror," said the old man, and his playful voice had turned savage.

"When, Grandpa?"

"Not so long ago. When I was a bit older than you. Oh, I was a vain fellow and though I was feeling very sick that night and merely wanted to lie down somewhere and die I could not pass that doorway of course without stopping to see in the mirror what I looked like when dying. But when I poked my head in what should I see in the mirror but...but..."

"The witch?"

"Exactly!"

"And then she bewitch you, Grandpa!"

"She bewitched me and she tortured me. l She ate my heart and drank my blood." said the old man bitterly.

"Oh, my poor little Grandpa! Why have you never told me! And she very horrible?

"Horrible? God, no--- she was the most beautiful creature I have ever seen! Her eyes were somewhat like yours but her hair was like black waters and her golden shoulders were bare. My God, she was enchanting! But I should have known---I should have known even then---the dark and fatal creature she was!"

A silence. Then: "What a horrid mirror this is, Grandpa," whispered the boy.

"What makes you slay that, hey?"

"Well, you saw this witch in it. And Mama once told me that Grandma once told her that Grandma once saw the devil in this mirror. Was it of the scare that Grandma died?"

Don Badoy started. For a moment he had forgotten that she was dead, that she had perished---the poor Agueda; that they were at peace at last, the two of them, her tired body at rest; her broken body set free at last from the brutal pranks of the earth---from the trap of a May night; from the snare of summer; from the terrible silver nets of the moon. She had been a mere heap of white hair and bones in the end: a whimpering withered consumptive, lashing out with her cruel tongue; her eye like live coals; her face like ashes... Now, nothing--- nothing save a name on a stone; save a stone in a graveyard---nothing! was left of the young girl who had flamed so vividly in a mirror one wild May Day midnight, long, long ago.

And remembering how she had sobbed so piteously; remembering how she had bitten his hand and fled and how he had sung aloud in the dark room and surprised his heart in the instant of falling in love: such a grief tore up his throat and eyes that he felt ashamed before the boy; pushed the boy away; stood up and looked out----looked out upon the medieval shadows of the foul street where a couple of street-lamps flickered and a last carriage was rattling away upon the cobbles, while the blind black houses muttered hush-hush, their tiled roofs looming like sinister chessboards against a wild sky murky with clouds, save where an evil old moon prowled about in a corner or where a murderous wind whirled, whistling and whining, smelling now of the sea and now of the summer orchards and wafting unbearable the window; the bowed old man sobbing so bitterly at the window; the tears streaming down his cheeks and the wind in his hair and one hand pressed to his mouth---while from up the street came the clackety-clack of the watchman’s boots on the cobbles, and the clang-clang of his lantern against his knee, and the mighty roll of his voice booming through the night:

"Guardia sereno-o-o! A las doce han dado-o-o!"

A Coward

A Coward

Society called him Handsome Signoles. His name was Viscount Gontran-Joseph de Signoles.

An orphan, and possessed of an adequate income, he cut a dash, as the saying is. He had a good figure and a good carriage, a sufficient flow of words to pass for wit, a certain natural grace, an air of nobility and pride, a gallant moustache and an eloquent eye, attributes which women like.

He was in demand in drawing-rooms, sought after for valses, and in men he inspired that smiling hostility which is reserved for vital and attractive rivals. He had been suspected of several love-affairs of a sort calculated to create a good opinion of a youngster. He lived a happy, care-free life, in the most complete well-being of body and mind. He was known to be a fine swordsman and a still finer shot with the pistol.

"When I come to fight a duel," he would say, "I shall choose pistols. With that weapon, I'm sure of killing my man."

One evening, he went to the theatre with two ladies, quite young, friends of his, whose husbands were also of the party, and after the performance he invited them to take ices at Tortoni's.

They had been sitting there for a few minutes when he noticed a gentleman at a neighbouring table staring obstinately at one of the ladies of the party. She seemed embarrassed and ill at ease, and bent her head. At last she said to her husband:

"There's a man staring at me. I don't know him; do you?"

The husband, who had seen nothing, raised his eyes, but declared:

"No, not in the least."

Half smiling, half in anger, she replied:

"It's very annoying; the creature's spoiling my ice."

Her husband shrugged his shoulders.

"Deuce take him, don't appear to notice it. If we had to deal with all the discourteous people one meets, we'd never have done with them."

But the Viscount had risen abruptly. He could not permit this stranger to spoil an ice of his giving. It was to him that the insult was addressed, since it was at his invitation and on his account that his friends had come to the cafe. The affair was no business of anyone but himself.

He went up to the man and said:

"You have a way of looking at those ladies, sir, which I cannot stomach. Please be so good as to set a limit to your persistence."

"You hold your tongue," replied the other.

"Take care, sir," retorted the Viscount, clenching his teeth;" you'll force me to overstep the bounds of common politeness."

The gentleman replied with a single word, a vile word which rang across the cafe from one end to the other, and, like the release of a spring, jerked every person present into an abrupt movement. All those with their backs towards him turned round, all the rest raised their heads; three waiters spun round on their heels like tops; the two ladies behind the counter started, then the whole upper half of their bodies twisted round, as though they were a couple of automata worked by the same handle.

There was a profound silence. Then suddenly a sharp noise resounded in the air. The Viscount had boxed his adversary's ears. Every one rose to intervene. Cards were exchanged.

Back in his home, the Viscount walked for several minutes up and down his room with long quick strides. He was too excited to think. A solitary idea dominated his mind: "a duel"; but as yet the idea stirred in him no emotion of any kind. He had done what he was compelled to do; he had shown himself to be what he ought to be. People would talk of it, would approve of him, congratulate him. He repeated aloud, speaking as a man speaks in severe mental distress:

"What a hound the fellow is!"

Then he sat down and began to reflect. In the morning he must find seconds. Whom should he choose? He searched his mind for the most important and celebrated names of his acquaintance. At last he decided on the Marquis de la Tour-Noire and Colonel Bourdin, an aristocrat and a soldier; they would do excellently. Their names would look well in the papers. He realised that he was thirsty, and drank three glasses of water one after the other; then he began to walk up and down again. He felt full of energy. If he played the gallant, showed himself determined, insisted on the most strict and dangerous arrangements, demanded a serious duel, a thoroughly serious duel, a positively terrible duel, his adversary would probably retire an apologist.

He took up once more the card which he had taken from his pocket and thrown down upon the table, and read it again as he had read it before, in the cafe, at a glance, and in the cab, by the light of each gas-lamp, on his way home.

"Georges Lamil, 51 rue Moncey." Nothing more.

He examined the grouped letters; they seemed to him mysterious, full of confused meaning. Georges Lamil? Who was this man? What did he do? Why had he looked at the woman in that way? Was it not revolting that a stranger, an unknown man, could thus disturb a man's life, without warning, just because he chose to fix his insolent eyes upon a woman? Again the Viscount repeated aloud:

"What a hound!"

Then he remained standing stock-still, lost in thought, his eyes still fixed upon the card. A fury against this scrap of paper awoke in him, a fury of hatred in which was mingled a queer sensation of uneasiness. This sort of thing was so stupid! He took up an open knife which lay close at hand and thrust it through the middle of the printed name, as though he had stabbed a man.

So he must fight. Should he choose swords or pistols?--for he regarded himself as the insulted party. With swords there would be less risk, but with pistols there was a chance that his adversary might withdraw. It is very rare that a duel with swords is fatal, for mutual prudence is apt to restrain combatants from engaging at sufficiently close quarters for a point to penetrate deeply. With pistols he ran a grave risk of death; but he might also extricate himself from the affair with all the honours of the situation and without actually coming to a meeting.

"I must be firm," he said. "He will take fright."

The sound of his voice set him trembling, and he looked round. He felt very nervous. He drank another glass of water, then began to undress for bed.

As soon as he was in bed, he blew out the light and closed his eyes.

"I've the whole of to-morrow," he thought, "in which to set my affairs in order. I'd better sleep now, so that I shall be quite calm."

He was very warm in the blankets, but he could not manage to compose himself to sleep. He turned this way and that, lay for five minutes upon his back, turned on to his left side, then rolled over on to his right.

He was still thirsty. He got up to get a drink. A feeling of uneasiness crept over him:

"Is it possible that I'm afraid?"

Why did his heart beat madly at each familiar sound in his room? When the clock was about to strike, the faint squeak of the rising spring made him start; so shaken he was that for several seconds afterwards he had to open his mouth to get his breath.

He began to reason with himself on the possibility of his being afraid.

"Shall I be afraid?"

No, of course he would not be afraid, since he was resolved to see the matter through, and had duly made up his mind to fight and not to tremble. But he felt so profoundly distressed that he wondered:

"Can a man be afraid in spite of himself?"

He was attacked by this doubt, this uneasiness, this terror; suppose a force more powerful than himself, masterful, irresistible, overcame him, what would happen? Yes, what might not happen? Assuredly he would go to the place of the meeting, since he was quite ready to go. But supposing he trembled? Supposing he fainted? He thought of the scene, of his reputation, his good name.

There came upon him a strange need to get up and look at himself in the mirror. He relit his candle. When he saw his face reflected in the polished glass, he scarcely recognised it, it seemed to him as though he had never yet seen himself. His eyes looked to him enormous; and he was pale; yes, without doubt he was pale, very pale.

He remained standing in front of the mirror. He put out his tongue, as though to ascertain the state of his health, and abruptly the thought struck him like a bullet:

"The day after to-morrow, at this very hour, I may be dead."

His heart began again its furious beating.

"The day after to-morrow, at this very hour, I may be dead. This person facing me, this me I see in the mirror, will be no more. Why, here I am, I look at myself, I feel myself alive, and in twenty-four hours I shall be lying in that bed, dead, my eyes closed, cold, inanimate, vanished."

He turned back towards the bed, and distinctly saw himself lying on his back in the very sheets he had just left. He had the hollow face of a corpse, his hands had the slackness of hands that will never make another movement.

At that he was afraid of his bed, and, to get rid of the sight of it, went into the smoking-room. Mechanically he picked up a cigar, lit it, and began to walk up and down again. He was cold; he went to the bell to wake his valet; but he stopped, even as he raised his hand to the rope.

"He will see that I am afraid."

He did not ring; he lit the fire. His hands shook a little, with a nervous tremor, whenever they touched anything. His brain whirled, his troubled thoughts became elusive, transitory, and gloomy; his mind suffered all the effects of intoxication, as though he were actually drunk.

Over and over again he thought:

"What shall I do? What is to become of me?"

His whole body trembled, seized with a jerky shuddering; he got up and, going to the window, drew back the curtains.

Dawn was at hand, a summer dawn. The rosy sky touched the town, its roofs and walls, with its own hue. A broad descending ray, like the caress of the rising sun, enveloped the awakened world; and with the light, hope--a gay, swift, fierce hope--filled the Viscount's heart! Was he mad, that he had allowed himself to be struck down by fear, before anything was settled even, before his seconds had seen those of this Georges Lamil, before he knew whether he was going to fight?

He washed, dressed, and walked out with a firm step.

He repeated to himself, as he walked:

"I must be energetic, very energetic. I must prove that I am not afraid."

His seconds, the Marquis and the Colonel, placed themselves at his disposal, and after hearty handshakes discussed the conditions.

"You are anxious for a serious duel? " asked the Colonel.

"Yes, a very serious one," replied the Viscount.

"You still insist on pistols?" said the Marquis.

"Yes."

"You will leave us free to arrange the rest?"

In a dry, jerky voice the Viscount stated:

"Twenty paces; at the signal, raising the arm, and not lowering it. Exchange of shots till one is seriously wounded."

"They are excellent conditions," declared the Colonel in a tone of satisfaction. "You shoot well, you have every chance."

They departed. The Viscount went home to wait for them. His agitation, momentarily quietened, was now growing minute by minute. He felt a strange shivering, a ceaseless vibration, down his arms, down his legs, in his chest; he could not keep still in one place, neither seated nor standing. There was not the least moistening of saliva in his mouth, and at every instant he made a violent movement of his tongue, as though to prevent it sticking to his palate.

He was eager to have breakfast, but could not eat. Then the idea came to him to drink in order to give himself courage, and he sent for a decanter of rum, of which he swallowed six liqueur glasses full one after the other.

A burning warmth flooded through his body, followed immediately by a sudden dizziness of the mind and spirit.

"Now I know what to do," he thought. "Now it is all right."

But by the end of an hour he had emptied the decanter, and his state of agitation had once more become intolerable. He was conscious of a wild need to roll on the ground, to scream, to bite. Night was falling.

The ringing of a bell gave him such a shock that he had not strength to rise and welcome his seconds.

He did not even dare to speak to them, to say "Good evening" to them, to utter a single word, for fear they guessed the whole thing by the alteration in his voice.

"Everything is arranged in accordance with the conditions you fixed," observed the Colonel. "At first your adversary claimed the privileges of the insulted party, but he yielded almost at once, and has accepted everything. His seconds are two military men."

"Thank you," said the Viscount.

"Pardon us," interposed the Marquis, "if we merely come in and leave again immediately, but we have a thousand things to see to. We must have a good doctor, since the combat is not to end until a serious wound is inflicted, and you know that pistol bullets are no laughing-matter. We must appoint the ground, near a house to which we may carry the wounded man if necessary, etc. In fact, we shall be occupied for two or three hours arranging all that there is to arrange."

"Thank you," said the Viscount a second time.

"You are all right?" asked the Colonel. "You are calm?"

"Yes, quite calm, thank you."

The two men retired.

When he realised that he was once more alone, he thought that he was going mad. His servant had lit the lamps, and he sat down at the table to write letters. After tracing, at the head of a sheet: "This is my will," he rose shivering and walked away, feeling incapable of connecting two ideas, of taking a resolution, of making any decision whatever.

So he was going to fight! He could no longer avoid it. Then what was the matter with him? He wished to fight, he had absolutely decided upon this plan of action and taken his resolve, and he now felt clearly, in spite of every effort of mind and forcing of will, that he could not retain even the strength necessary to get him to the place of meeting. He tried to picture the duel, his own attitude and the bearing of his adversary.

From time to time his teeth chattered in his mouth with a slight clicking noise. He tried to read, and took down Chateauvillard's code of duelling. Then he wondered:

"Does my adversary go to shooting-galleries? Is he well known? Is he classified anywhere? How can I find out?"

He bethought himself of Baron Vaux's book on marksmen with the pistol, and ran through it from end to end. Georges Lamil was not mentioned in it. Yet if the man were not a good shot, he would surely not have promptly agreed to that dangerous weapon and those fatal conditions?

He opened, in passing, a case by Gastinne Renette standing on a small table, and took out one of the pistols, then placed himself as though to shoot and raised his arm. But he was trembling from head to foot and the barrel moved in every direction.

At that, he said to himself:

"It's impossible. I cannot fight in this state."

He looked at the end of the barrel, at the little, black, deep hole that spits death; he thought of the disgrace, of the whispers at the club, of the laughter in drawing-rooms, of the contempt of women, of the allusions in the papers, of the insults which cowards would fling at him.

He was still looking at the weapon, and, raising the hammer, caught a glimpse of a cap gleaming beneath it like a tiny red flame. By good fortune or forgetfulness, the pistol had been left loaded. At the knowledge, he was filled with a confused inexplicable sense of joy.

If, when face to face with the other man, he did not show a proper gallantry and calm, he would be lost for ever. He would be sullied, branded with a mark of infamy, hounded out of society. And he would not be able to achieve that calm, that swaggering poise; he knew it, he felt it. Yet he was brave, since he wanted to fight I ... He was brave, since....

The thought which hovered in him did not even fulfil itself in his mind; but, opening his mouth wide, he thrust in the barrel of his pistol with savage gesture until it reached his throat, and pressed on the trigger.

When his valet ran in, at the sound of the report, he found him lying dead upon his back. A shower of blood had splashed the white paper on the table, and made a great red mark beneath these four words:

"This is my will."

How My Brother Leon Brought Home A Wife

How My Brother Leon Brought Home A Wife

(American Colonial Literature)

By Manuel E. Arguilla

She stepped down from the carretela of Ca Celin with a quick, delicate grace. She was lovely. SHe was tall. She looked up to my brother with a smile, and her forehead was on a level with his mouth.

"You are Baldo," she said and placed her hand lightly on my shoulder. Her nails were long, but they were not painted. She was fragrant like a morning when papayas are in bloom. And a small dimple appeared momently high on her right cheek. "And this is Labang of whom I have heard so much." She held the wrist of one hand with the other and looked at Labang, and Labang never stopped chewing his cud. He swallowed and brought up to his mouth more cud and the sound of his insides was like a drum.

I laid a hand on Labang's massive neck and said to her: "You may scratch his forehead now."

She hesitated and I saw that her eyes were on the long, curving horns. But she came and touched Labang's forehead with her long fingers, and Labang never stopped chewing his cud except that his big eyes half closed. And by and by she was scratching his forehead very daintily.

My brother Leon put down the two trunks on the grassy side of the road. He paid Ca Celin twice the usual fare from the station to the edge of Nagrebcan. Then he was standing beside us, and she turned to him eagerly. I watched Ca Celin, where he stood in front of his horse, and he ran his fingers through its forelock and could not keep his eyes away from her.

"Maria---" my brother Leon said.

He did not say Maring. He did not say Mayang. I knew then that he had always called her Maria and that to us all she would be Maria; and in my mind I said 'Maria' and it was a beautiful name.

"Yes, Noel."

Now where did she get that name? I pondered the matter quietly to myself, thinking Father might not like it. But it was only the name of my brother Leon said backward and it sounded much better that way.

"There is Nagrebcan, Maria," my brother Leon said, gesturing widely toward the west.

She moved close to him and slipped her arm through his. And after a while she said quietly.

"You love Nagrebcan, don't you, Noel?"

Ca Celin drove away hi-yi-ing to his horse loudly. At the bend of the camino real where the big duhat tree grew, he rattled the handle of his braided rattan whip against the spokes of the wheel.

We stood alone on the roadside.

The sun was in our eyes, for it was dipping into the bright sea. The sky was wide and deep and very blue above us: but along the saw-tooth rim of the Katayaghan hills to the southwest flamed huge masses of clouds. Before us the fields swam in a golden haze through which floated big purple and red and yellow bubbles when I looked at the sinking sun. Labang's white coat, which I had wshed and brushed that morning with coconut husk, glistened like beaten cotton under the lamplight and his horns appeared tipped with fire.

He faced the sun and from his mouth came a call so loud and vibrant that the earth seemed to tremble underfoot. And far away in the middle of the field a cow lowed softly in answer.

"Hitch him to the cart, Baldo," my brother Leon said, laughing, and she laughed with him a big uncertainly, and I saw that he had put his arm around her shoulders.

"Why does he make that sound?" she asked. "I have never heard the like of it."

"There is not another like it," my brother Leon said. "I have yet to hear another bull call like Labang. In all the world there is no other bull like him."

She was smiling at him, and I stopped in the act of tying the sinta across Labang's neck to the opposite end of the yoke, because her teeth were very white, her eyes were so full of laughter, and there was the small dimple high up on her right cheek.

"If you continue to talk about him like that, either I shall fall in love with him or become greatly jealous."

My brother Leon laughed and she laughed and they looked at each other and it seemed to me there was a world of laughter between them and in them.

I climbed into the cart over the wheel and Labang would have bolted, for he was always like that, but I kept a firm hold on his rope. He was restless and would not stand still, so that my brother Leon had to say "Labang" several times. When he was quiet again, my brother Leon lifted the trunks into the cart, placing the smaller on top.

She looked down once at her high-heeled shoes, then she gave her left hand to my brother Leon, placed a foot on the hub of the wheel, and in one breath she had swung up into the cart. Oh, the fragrance of her. But Labang was fairly dancing with impatience and it was all I could do to keep him from running away.

"Give me the rope, Baldo," my brother Leon said. "Maria, sit down on the hay and hold on to anything." Then he put a foot on the left shaft and that instand labang leaped forward. My brother Leon laughed as he drew himself up to the top of the side of the cart and made the slack of the rope hiss above the back of labang. The wind whistled against my cheeks and the rattling of the wheels on the pebbly road echoed in my ears.

She sat up straight on the bottom of the cart, legs bent togther to one side, her skirts spread over them so that only the toes and heels of her shoes were visible. her eyes were on my brother Leon's back; I saw the wind on her hair. When Labang slowed down, my brother Leon handed to me the rope. I knelt on the straw inside the cart and pulled on the rope until Labang was merely shuffling along, then I made him turn around.

"What is it you have forgotten now, Baldo?" my brother Leon said.

I did not say anything but tickled with my fingers the rump of Labang; and away we went---back to where I had unhitched and waited for them. The sun had sunk and down from the wooded sides of the Katayaghan hills shadows were stealing into the fields. High up overhead the sky burned with many slow fires.

When I sent Labang down the deep cut that would take us to the dry bed of the Waig which could be used as a path to our place during the dry season, my brother Leon laid a hand on my shoulder and said sternly:

"Who told you to drive through the fields tonight?"

His hand was heavy on my shoulder, but I did not look at him or utter a word until we were on the rocky bottom of the Waig.

"Baldo, you fool, answer me before I lay the rope of Labang on you. Why do you follow the Wait instead of the camino real?"

His fingers bit into my shoulder.

"Father, he told me to follow the Waig tonight, Manong."

Swiftly, his hand fell away from my shoulder and he reached for the rope of Labang. Then my brother Leon laughed, and he sat back, and laughing still, he said:

"And I suppose Father also told you to hitch Labang to the cart and meet us with him instead of with Castano and the calesa."

Without waiting for me to answer, he turned to her and said, "Maria, why do you think Father should do that, now?" He laughed and added, "Have you ever seen so many stars before?"

I looked back and they were sitting side by side, leaning against the trunks, hands clasped across knees. Seemingly, but a man's height above the tops of the steep banks of the Wait, hung the stars. But in the deep gorge the shadows had fallen heavily, and even the white of Labang's coat was merely a dim, grayish blur. Crickets chirped from their homes in the cracks in the banks. The thick, unpleasant smell of dangla bushes and cooling sun-heated earth mingled with the clean, sharp scent of arrais roots exposed to the night air and of the hay inside the cart.

"Look, Noel, yonder is our star!" Deep surprise and gladness were in her voice. Very low in the west, almost touching the ragged edge of the bank, was the star, the biggest and brightest in the sky.

"I have been looking at it," my brother Leon said. "Do you remember how I would tell you that when you want to see stars you must come to Nagrebcan?"

"Yes, Noel," she said. "Look at it," she murmured, half to herself. "It is so many times bigger and brighter than it was at Ermita beach."

"The air here is clean, free of dust and smoke."

"So it is, Noel," she said, drawing a long breath.

"Making fun of me, Maria?"

She laughed then and they laughed together and she took my brother Leon's hand and put it against her face.

I stopped Labang, climbed down, and lighted the lantern that hung from the cart between the wheels.

"Good boy, Baldo," my brother Leon said as I climbed back into the cart, and my heart sant.

Now the shadows took fright and did not crowd so near. Clumps of andadasi and arrais flashed into view and quickly disappeared as we passed by. Ahead, the elongated shadow of Labang bobbled up and down and swayed drunkenly from side to side, for the lantern rocked jerkily with the cart.

"Have we far to go yet, Noel?" she asked.

"Ask Baldo," my brother Leon said, "we have been neglecting him."

"I am asking you, Baldo," she said.

Without looking back, I answered, picking my words slowly:

"Soon we will get out of the Wait and pass into the fields. After the fields is home---Manong."

"So near already."

I did not say anything more because I did not know what to make of the tone of her voice as she said her last words. All the laughter seemed to have gone out of her. I waited for my brother Leon to say something, but he was not saying anything. Suddenly he broke out into song and the song was 'Sky Sown with Stars'---the same that he and Father sang when we cut hay in the fields at night before he went away to study. He must have taught her the song because she joined him, and her voice flowed into his like a gentle stream meeting a stronger one. And each time the wheels encountered a big rock, her voice would catch in her throat, but my brother Leon would sing on, until, laughing softly, she would join him again.

Then we were climbing out into the fields, and through the spokes of the wheels the light of the lantern mocked the shadows. Labang quickened his steps. The jolting became more frequent and painful as we crossed the low dikes.

"But it is so very wide here," she said. The light of the stars broke and scattered the darkness so that one could see far on every side, though indistinctly.

"You miss the houses, and the cars, and the people and the noise, don't you?" My brother Leon stopped singing.

"Yes, but in a different way. I am glad they are not here."

With difficulty I turned Labang to the left, for he wanted to go straight on. He was breathing hard, but I knew he was more thirsty than tired. In a little while we drope up the grassy side onto the camino real.

"---you see," my brother Leon was explaining, "the camino real curves around the foot of the Katayaghan hills and passes by our house. We drove through the fields because---but I'll be asking Father as soon as we get home."

"Noel," she said.

"Yes, Maria."

"I am afraid. He may not like me."

"Does that worry you still, Maria?" my brother Leon said. "From the way you talk, he might be an ogre, for all the world. Except when his leg that was wounded in the Revolution is troubling him, Father is the mildest-tempered, gentlest man I know."

We came to the house of Lacay Julian and I spoke to Labang loudly, but Moning did not come to the window, so I surmised she must be eating with the rest of her family. And I thought of the food being made ready at home and my mouth watered. We met the twins, Urong and Celin, and I said "Hoy!" calling them by name. And they shouted back and asked if my brother Leon and his wife were with me. And my brother Leon shouted to them and then told me to make Labang run; their answers were lost in the noise of the wheels.

I stopped labang on the road before our house and would have gotten down but my brother Leon took the rope and told me to stay in the cart. He turned Labang into the open gate and we dashed into our yard. I thought we would crash into the camachile tree, but my brother Leon reined in Labang in time. There was light downstairs in the kitchen, and Mother stood in the doorway, and I could see her smiling shyly. My brother Leon was helping Maria over the wheel. The first words that fell from his lips after he had kissed Mother's hand were:

"Father... where is he?"

"He is in his room upstairs," Mother said, her face becoming serious. "His leg is bothering him again."

I did not hear anything more because I had to go back to the cart to unhitch Labang. But I hardly tied him under the barn when I heard Father calling me. I met my brother Leon going to bring up the trunks. As I passed through the kitchen, there were Mother and my sister Aurelia and Maria and it seemed to me they were crying, all of them.

There was no light in Father's room. There was no movement. He sat in the big armchair by the western window, and a star shone directly through it. He was smoking, but he removed the roll of tobacco from his mouth when he saw me. He laid it carefully on the windowsill before speaking.

"Did you meet anybody on the way?" he asked.

"No, Father," I said. "Nobody passes through the Waig at night."

He reached for his roll of tobacco and hithced himself up in the chair.

"She is very beautiful, Father."

"Was she afraid of Labang?" My father had not raised his voice, but the room seemed to resound with it. And again I saw her eyes on the long curving horns and the arm of my brother Leon around her shoulders.

"No, Father, she was not afraid."

"On the way---"

"She looked at the stars, Father. And Manong Leon sang."

"What did he sing?"

"---Sky Sown with Stars... She sang with him."

He was silent again. I could hear the low voices of Mother and my sister Aurelia downstairs. There was also the voice of my brother Leon, and I thought that Father's voice must have been like it when Father was young. He had laid the roll of tobacco on the windowsill once more. I watched the smoke waver faintly upward from the lighted end and vanish slowly into the night outside.

The door opened and my brother Leon and Maria came in.

"Have you watered Labang?" Father spoke to me.

I told him that Labang was resting yet under the barn.

"It is time you watered him, my son," my father said.

I looked at Maria and she was lovely. She was tall. Beside my brother Leon, she was tall and very still. Then I went out, and in the darkened hall the fragrance of her was like a morning when papayas are in bloom.